Orar

ORA
08.00 - 08.50
09.00 - 09.50
10.00 - 10.50
11.10 - 12.00
12.10 - 13.00
13.10 - 14.00
ZiuaClasaORA IORA a II-aORA a III-aORA a IV-aORA a V-aORA a VI-a
LuniIXAM 2/ practicaM 2/ practicaM 3/ practicaM 3/ practicaM 3/ practicaM 3/practica
LuniIXBM 2/ practicaM 2/ practicaM 3/ practicaM 3/ practicaM 3/ practicaM 3/practica
LuniIXCM3romanachimiefizicaed fizicaistorie
LuniIXDchimieT.I.Cistoriebiologieromanafizica
LuniIXEmatematicaM1M1M1M2M2
LuniIXFmatematicaLb. francezafizicaLb.englezaistoriebiologie
LuniIXGmatematicabiologieistorieT.I.CM4matematica
LuniIX HgeografieistorieTICbiologieLb englezamatematica
LuniXAmatematicachimieM2M 2fizicalb. engleza
LuniXBM2M2matematicaistoriechimieLb romana
LuniXCM1M1M 2M 2M2M 2
LuniXDLb francezafizicaLb romanaM 1M 2M3
LuniXElb. romanamatematicaLb. francezafizicapsihologieM3
LuniXFLb.englezamatematicabiologieLb. francezafizicapsihologie
LuniXGMMfizicapsihologielb.englezaed fizica
LuniXIAed fizicaM1/M6Lb romanaM1/M4matematicafizica
LuniXIBM1/M6economieM3/M4lb.englezachimiefizica
LuniXICLb francezageografiebiologielb.englezaLb romanachimie
LuniXIDlb.englezalb.englezageografieLb romanaM2matematica
LuniXIEM2M2matematicageografieed fizicalb.engleza
LuniXIFpracticapracticapracticapracticapracticapractica
LuniXIIAmatematicalb.englezafizicaLb romanaT.I.CM2
LuniXIIBistorieT.I.Clb.englezaLb francezafizicaM1
LuniXIIClb.englezaLb romanaEconomie aplicatafizicamatematicaM5
LuniXIIDM3M3lb.englezaM3M8Lb romana
LuniXIIEbiologiematematicaT.I.CmatematicaEconomie aplicataM4
LuniXIIFEconomie aplicatalb.englezamatematicamatematicaLb romanageografie
MartiIXAM1M1Lb romanageografiechimielb.engleza
MartiIXBreligiegeografieMLb romanaLb francezabiologie
MartiIXCLb romanaLb francezageografiematematicaM2M3
MartiIXDM2Lb romanaM2lb.englezamatematicafizica
MartiIXEistorieLb romanamatematicaLb francezafizicachimie
MartiIXFchimieM1matematicaM2M3Lb romana
MartiIXGM3M3
M3
M3
M3
M3
MartiIXHM2M3
M2
M3
M3
istorie
MartiXAgeografieistorieLb romanaM2biologieLb franceza
MartiXBbiologiematematicalb.englezafizicageografieLb romana
MartiXCmatematicachimiefizicaLb romanalb.englezageografie
MartiXDEd. antreprenorialafizicamatematicamatematicaLb romanaM4
MartiXElb.englezamatematicareligiebiologieM1M1
MartiXFmatematicareligieM1chimieLb romanaM2
MartiXGLb romanaM2chimieLb francezaMM
MartiXIAreligieLb romanalb.englezaLb francezaistoriematematica
MartiXIBM6/practicaM6/practicaM10/practicaM10M11M11
MartiXICchimiereligieM7M7matematicaM1
MartiXIDM2M3Lb romanalb.englezaLb francezamatematica
MartiXIELb romanalb.englezaM1Lb francezaEconomieM4
MartiXIFpracticapracticapracticapracticapracticapractica
MartiXIIAed fizicachimieLb francezaEconomie aplicataLb romanageografie
MartiXIIBlb.englezaLb romanachimiematematicareligieLb franceza
MartiXIICLb romanaLb francezalb.englezaLb romanachimiefizica
MartiXIIDbiologieEconomie aplicataLb francezachimiematematicaLb romana
MartiXIIEM4biologieLb romanalb.englezageografiechimie
MartiXIIFM2lb.englezaEconomie aplicataM1M1M3
MiercuriIXAmatematicaistorielb.englezafizicaLb francezareligie
MiercuriIXBlb.englezamatematicafizicaistorieT.I.Ced fizica
MiercuriIXClogicalb.englezaLb francezamatematicafizicaT.I.C
MiercuriIXDM4M4M3lb.englezageografieLb franceza
MiercuriIXELb francezamatematicaM3M3M2geografie
MiercuriIXFgeografieLb francezaM1ed fizicafizicaLb romana
MiercuriIXGLb francezageografieLb romanaT.I.Cfizicamatematica
MiercuriIXHLb romanaLb francezaM1religieT.I.Clogica
MiercuriXAT.I.CM2matematicareligieLb romanaed fizica
MiercuriXBmatematicapsihologiefizicaT.I.Creligielb.engleza
MiercuriXCreligiematematicapsihologieLb francezalb.englezafizica
MiercuriXDM4M1M2M3M4M
MiercuriXEM1T.I.CM2M2M3M3
MiercuriXFM2M2T.I.CM1M1M1
MiercuriXGM2religiematematicaLb romanaM2M2
MiercuriXIAM2/practicaM2/practicaM3/practicaM3/practicaM3/practicaM3/practica
MiercuriXIBfizicaM7Lb francezaLb romanamatematicamatematica
MiercuriXICM5M5M3M4M7M7
MiercuriXIDM4M4ed fizicaLb romanaM3matematica
MiercuriXIEM3M3matematicamatematicaM4M7
MiercuriXIFlb.englezaLb romanafizicaM1geografieistorie
MiercuriXIIAmatematicaM4M5fizicalb.englezareligie
MiercuriXIIBbiologiefizicaM4M5M5M4
MiercuriXIICed fizicamatematicageografieLb francezareligieM3
MiercuriXIIDbiologieed fizicaM7geografiematematicalb.engleza
MiercuriXIIEM3lb.englezaM7M8Lb francezaed fizica
MiercuriXIIFM3Lb romanaT.I.CLb francezamatematica
JoiIXAT.I.CM5Lb romanamatematicaed fizicabiologie
JoiIXBM5M1matematicaLb romanamatematicachimie
JoiIXCmatematicaLb romanalb.englezachimiebiologiereligie
JoiIXDmatematicamatematicaM1religieM1M1
JoiIXELb romanaT.I.CreligiefizicaMlb.engleza
JoiIXFreligiematematicaT.I.CM1M2Lb romana
JoiIXGbiologiechimieM5M1Lb romanaed fizica
JoiIXHchimieM1biologieed fizicafizicamatematica
JoiXAM/practicaM/practicaM/practicaM/practicaM/practicaM/practica
JoiXBpractica/Mpractica/Mpractica/Mpractica/Mpractica/Mpractica/M
JoiXCM3M3matematicaM1Lb romanaM1
JoiXDistoriereligiematematicalb.englezachimiegeografie
JoiXEfizicalb.englezaLb romanamatematicaed fizicaM3
JoiXFmatematicaistoriefizicaLb romanageografieed fizica
JoiXIAgeografieM5M11Lb romanalb.englezafizica
JoiXIBed fizicaLb romanaM3istoriereligiegeografie
JoiXICM5M2ed fizicaLb francezamatematicaLb romana
JoiXIDM1M5M5M8Economieistorie
JoiXIEM8istorieLb francezaLb romanaM4M4
JoiXIFMMchimieM5matematicaM1
JoiXIIAM1M1M3M5M5M5
JoiXIIBLb romanaM1geografiematematicaM1Economie aplicata
JoiXIICM2M5M5M3M1M1
JoiXIIDistorieLb francezaT.I.CreligieLb romanamatematica
JoiXIIEM1M1M1M1M2M3
JoiXIIFLb francezaed fizicaistorieM2geografiereligie
VineriIXAfizicalogicamatematicaLb francezaLb romanachimie
VineriIXBchimiefizicalb.englezalogicaLb francezaLb romana
VineriIXCM4M2M3M3M1
VineriIXDM3chimieLb francezaLb romanalogicaed fizica
VineriIXELb romanalb.englezabiologieed fizicachimielogica
VineriIXFlogicalb.englezachimieM1M1M2
VineriIXGgeografielogicaed fizicareligielb.englezachimie
VineriIXHLb romanaed fizicageografiechimieM1matematica
VineriXAlb.englezamatematicafizicaLb romanapsihologieEd. antreprenoriala
VineriXBLb romanaM2Ed. antreprenorialaM2ed fizicaLb franceza
VineriXCT.I.Cistorieed fizicaEd. antreprenorialaLb romanabiologie
VineriXDT.I.Ced fizicaLb romanalb.englezabiologiepsihologie
VineriXEgeografieLb romanaistoriechimieEd. antreprenorialaM2
VineriXFlb.englezaEd. antreprenorialaM1M3M3Lb romana
VineriXIAT.I.CM10matematicaLb francezachimieEconomie
VineriXIBM5Lb romanaLb francezamatematicaT.I.Clb.engleza
VineriXICistorieT.I.CEconomiematematicaLb romanalb.engleza
VineriXIDM1religieT.I.CEconomieistorieM8
VineriXIEEconomieM1religieT.I.CLb romanaistorie
VineriXI FbiologieEconomieM1M1M1M1
VineriXII AM4Lb francezaistorieMmatematicaLb romana
VineriXII Bed fizicaM3M5Lb romanamatematicaM2
VineriXII CM4istoriematematicaM9M10M2
VineriXIIDM1M1M1M2M2M2
VineriXIIEreligiematematicaLb romanaistorieLb francezaLb romana
VineriXIIFM4M4M9M9M5Lb romana